طراحی سایت تربتی پرینت

تاریخ

تاریخ و مدت

23 فروردین 1400  |  2 سال

Location

محل پروژه

tprint2010.com

سایت تربتی پرینت یکی از پروژه های بزرگ من بود که برای یک شرکت چاپ و تبلیغات در آمریکا انجام دادم