طراحی سایت رادیو بینش و دانش

کارفرما

کارفرمای پروژه

رادیو بینش و دانش

طراحی سایت رادیو بینش و دانش به درخواست یکی از ایرانیان ساکن آمریکا انجام گرفت . البته عمر این سایت کوتاه بود و بیشتر روی پلتفرم یوتوب کار کردن