پارک فناوری پردیس

کارفرما

کارفرمای پروژه

پارک فناوری پردیس

تاریخ

تاریخ و مدت

10 فروردین 1392  |  45

Location

محل پروژه

https://techpark.ir/

اولین پارک فناوری ایران ، پارک فناوری پردیس هستش که طراحی و اجرای اولیه و همچنین سئو اولیه این سایت با بنده بوده است