برنامه ای بنویسید که دنباله اعداد زیر را تا زمانی که کوچکتر از 300 هستند چاپ کند؟

1-2-4-7-11-16-22-29

با استفاده از دستورات شرطی برنامه‌ای بنویسیم که چهار عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام دهد

با استفاده از فانکشن اعداد فیبوناچی را پرینت بگیرید 

راهنمایی : همانطور که می‌دانیم در سری فیبوناچی دو عدد اول، 1 و عدد سوم به بعد حاصل جمع دو عدد قبل آن است.

برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n  را دریافت، مجموع اعداد فرد 1 تا n را به عنوان خروجی بازگرداند

سوال:برنامه ای بنویسید که محتویات یک لیست را بصورت برعکس در لیست دیگر وارد کند.

راهنمایی: در ابتدا باید لیست اول ایجاد شود سپس پردازش و در انتها خروجی چاپ شود.

همچنین اجازه استفاده از متد Inverse برای معکوس کردن لیست را ندارید. ( قابل توجه محمد خان )

برنامه ای بنویسید که 11 عدد را از کاربر بگیرد؛ و بگوید آیا هیچ دو عددی با باقیمانده مشابه بر 19 در بین این اعداد وجود دارد یا خیر.

رنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل تعداد N دانشجو را از ورودی دریافت نماید و دومین دانشجویی که از نظر بیشترین نمره معدل داراست (یا کسب کرده) معدل و شماره دانشجویی را نمایش دهد (منظور چاپ نماید).